Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
21education

Ondersteuning, scholing en advies

Deze algemene voorwaarden dateren van januari 2020

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: het door 21education aan Eindgebruikers ter beschikking gestelde persoonlijke account dat vereist is om toegang te kunnen krijgen tot het digitaal systeem van 21education.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Diensten: de door 21education op grond van de Overeenkomst aan Klant en/of Eindgebruikers geleverde diensten, waaronder het verzorgen van scholing, advies en ondersteuning, zoals workshops en trainingen met betrekking tot het gebruik van het digitale systeem 21education.
Of een door 21education verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. 21education verzorgt een Opleiding in de vorm van een In-company-/Maatwerkopleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
In-company-/ Maatwerkopleiding: een Opleiding die 21education verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
Klant: (I) elke particulier die bij 21education een Dienst of Opleiding afneemt of (II) elk bedrijf, elke instelling die bij 21education een Dienst of Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt.
Locatiekosten: de kosten voor de ruimte die door 21education beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding. Afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke btw-regime als bedoeld in artikel 10 lid 3.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Klant en 21education op grond waarvan 21education zijn Diensten levert, met inbegrip van deze algemene
voorwaarden en eventuele Studieovereenkomst. Met tevens de verwerkersovereenkomst en de service level agreement (SLA) (zoals benoemd in artikel 12 lid 1) tussen partijen.
Prijs: de prijs voor een Dienst of Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Studiemateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Dienst of Opleiding.
Studieovereenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt, of waarvan de ontvangende partij moet begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is. De inhoud van de Overeenkomst is in ieder geval vertrouwelijk.
Website: de website van 21education: www.21education.org

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van 21education en op alle door 21education gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 21education wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen 21education en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld email of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal 21education een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen 21education en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod

 1. 21education brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Diensten, opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  – de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
  – wanneer de Dienst of Opleiding start;
  – de voorwaarden waaronder de Dienst of Opleiding eventueel niet doorgaat;
  – de doelgroep waarvoor de Overeenkomst is bedoeld;
  – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  – de wijze van betaling;
  – de duur van de Overeenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van 21education. Op verzoek van de Klant zal 21education een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  – de identiteit en het adres van 21education;
  – het recht van de Klant de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
  – de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De klant gaat een Studieovereenkomst met 21education aan door middel van inschrijving. Inschrijving vindt plaats middels een studieovereenkomst op afstand per e-mail. Met daarop de naam, naam onderwijsinstelling/ bedrijf, e-mail adres en factuur (e-mail) adres.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer 21education de inschrijving voor een Dienst of Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop 21education schriftelijk de inschrijving voor een Dienst of Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Dienst of Opleiding.
 3. Ieder aanbod van 21education is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening. Als het aanbod door Klant na het verstrijken van deze periode wordt aanvaard, is 21education daaraan niet gebonden, tenzij 21education anders aangeeft.
 4. 21education is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zicht aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is 21education gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van 21education. 21education kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Licentie 

 1. Om gebruik te kunnen maken van het digitale systeem 21education, is een licentie vereist. Enige door 21education onder de Overeenkomst verstrekte licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en mag niet in sublicentie worden gegeven.
 2. De licentie geldt uitsluitend voor de looptijd van de Overeenkomst en omvat enkel de gebruiksrechten die voortvloeien uit de Overeenkomst of die schriftelijk door 21education zijn toegekend. Verder zal Klant 21education en andere door 21education beschikbaar gestelde materialen en middelen (zoals documentatie en trainingsmaterialen) niet openbaar maken of verveelvoudigen.

Artikel 6 – Support

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen en het bieden van support aan Eindgebruikers.
 2. Enkel de in overleg tussen partijen aangewezen contactpersonen binnen de organisatie van de Klant kunnen contact opnemen met 21education in geval van vragen of verzoeken die vanwege de aard of complexiteit niet zelfstandig door Klant kunnen worden opgelost.
 3. Indien Eindgebruikers rechtstreeks contact opnemen met 21education, kan 21education de betreffende Eindgebruiker terugverwijzen naar de beschikbare documentatie en/of de aangewezen contactpersonen binnen de organisatie van Klant.
 4. Voor ondersteuning als bedoeld in dit artikel is 21education 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar per e-mail. De contactgegevens van 21education zijn eveneens beschikbaar via de Website.
 5. Indien bij 21education een fout of probleem wordt gemeld die/dat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik door Klant of Eindgebruikers, dan wel van gebruik van 21education in strijd met de gebruiksvoorwaarden of de documentatie, kan 21education alle voor het oplossen van de fout of het probleem gemaakte kosten bij Klant in rekening brengen.

 Artikel 7 – Annulering Dienst of Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Dienst of Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van 21education onvoldoende is, staat het 21education vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien 21education en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor  de gevolgde opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Dienst of Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Dienst of Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door 21education van de annulering geldt in het geval van (I) een brief: de datum van de poststempel, en (II) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Dienst of Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 en lid 3.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat 21education gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  – bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Dienst of Opleiding: 10% van de Prijs met een minimum van EUR 50,-;
  – bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Dienst of Opleiding: 25% van de Prijs;
  – bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Dienst of Opleiding: 50% van de Prijs;
  – bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Dienst of Opleiding: de totale Prijs.

Artikel 8 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding of Overeenkomst op Afstand

 1. De Klant heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Indien de Klant na aanvang van de Dienst of Opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan 21education betaalde of nog verschuldigde bedrag

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van een factuur. De Klant staat in voor het kunnen voldoen van de verschuldigde bedragen door 21education, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Dienst of Opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Dienst of Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Dienst of Opleiding niet worden gewijzigd. Voor betaling in termijnen wordt een opslag in rekening gebracht.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. 21education streeft ernaar bij een eenmalige opleiding, zoals Workshop of Themadag de factuur binnen één week na de workshop aan de Klant te verzenden. 21education hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 4. De Klant dient de volledige kosten te hebben voldaan voor de afgesproken betalingstermijn vermeld op de factuur.
 5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt 21education de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen de termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere toelichting in gebrekestelling in verzuim.
 6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die 21education moet maken om het aan 21education toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling kan 21education de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Dienst of Opleiding mede is aangegaan en/of de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan 21education op grond van de Overeenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 10 – Prijs

 1. De kosten van iedere Dienst en Opleiding zijn op te vragen bij 21education.
 2. 21education berekend reiskosten bij afstanden vanaf 50 km of meer vanuit Eindhoven. Deze kosten bedragen 0.19 ct/km en gelden voor de volledige afstand.
 3. Alle door 21education genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 4. 21education zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van de Diensten, het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 21education

 1. 21education is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de geleverde Diensten. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/ adviezen verstrekt door 21education of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
  Het voorgaande is niet van toepassing in het geval van opzet en/of grove schuld (bewuste roekeloosheid) door 21education.
 2. Voor zover, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, toch aansprakelijkheid op 21education rust dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat 21education in het kader van de verrichte werkzaamheden als vergoeding van de Klant heeft ontvangen.
 3. Opmerkingen en/of bezwaren over geleden schade dienen schriftelijk en aangetekend bij 21education zijn ingediend binnen 30 kalenderdagen nadat de Opleiding heeft plaatsgevonden.
 4. 21education is niet aansprakelijk indien een Klant of Eindgebruiker de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor 21education verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van 21education of die door 21education zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Dienst of Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Dienst of Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 12 – Levering digitale product 21education

 1. Voor de Hosting, Technisch beheer, Functioneel beheer en Applicatiebeheer zal een overeenkomst, Service Level Agreement (SLA) en een verwerkersovereenkomst worden opgesteld door een externe partij.
 2. In overleg met 21education en de externe partij kunnen de bovengenoemde services op maat voor de Klant geleverd worden.

Artikel 13 – Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal 21education – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal 21education de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven,.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. 21education zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (I) een Opleiding annuleren vanwege de uitval van een docent, of (II) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 14 – Vertrouwelijke informatie

21education, zijn personeel en/of voor 21education werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. 21education conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

 1. 21education verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van 21education. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door 21education.
 2. Bij het werken met het digitale systeem worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Klant. Hiervoor zal een verwerkersovereenkomst worden afgesloten met dezelfde leverancier als de SLA (zie artikel 12), waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens.
 3. Indien de Eindgebruiker een certificering/ bewijs van deelname wenst, zal dit overeengekomen worden middels een schriftelijke privacyverklaring. De volgende gegevens worden opgevraagd:
  – Voor- en achternaam;
  – Geboortedatum
  – Geboorteplaats
  21education verstrekt deze persoonsgegevens niet aan derden. Deze persoonsgegevens zullen binnen een maand na certificering worden vernietigd.
 4. 21education neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door 21education verstrekte en samengestelde Ondersteunings- en Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij 21education. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 21education.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan 21education verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door 21education worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 18 – Geschillenregeling

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en 21education over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door 21education te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door 21education aanhangig worden volgens de klachtenregeling beschreven op de website van 21education.
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij 21education heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is geen vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is 21education aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer 21education een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet 21education eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. 21education dient daarbij aan te kondigen dat 21education zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. De beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl